Avís Legal

I.- PROPIETAT I FINALITATS DEL LLOC WEB:

Aquest avís legal recull les condicions generals que regulen l'accés i l'ús del web https://andorraconventionbureau.com/, d’ara endavant «el Web», del qual és titular i propietària Andorra Turisme, SAU, societat constituïda a l’empara de la Llei 13/2007, de 20 de setembre, de creació de la societat pública Andorra Turisme, SA, inscrita al Registre de Societats amb el número 12.506, llibre S-170, folis 161-170, amb data 21 de gener de 2008, amb NRT 707655-R, amb domicili als efectes del present, a RADIO ANDORRA, Avinguda de la Bartra s/n AD200 Encamp, d’ara endavant «Andorra Turisme».

A través del Web es facilita l’accés a la informació relativa a l’Andorra Convention Bureau i a les seves activitats, portades a terme en el marc de la promoció turística del Principat d’Andorra

L’adreça de correu electrònic de contacte és dpo@andorraturisme.ad.

L'accés al Web és gratuït i la seva visualització no requereix cap registre ni subscripció previs.

II.- ACCEPTACIÓ DELS TERMES I CONDICIONS D’ÚS DEL LLOC WEB

L'ús del Web implica l'expressa i plena acceptació d’aquestes condicions generals i de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest avís legal, en la política de privacitat i en la política de cookies, que també estan a disposició en el lloc Web (d’ara en endavant, conjuntament, «els Termes i Condicions»), en la versió publicada en el moment en què l'usuari accedeix a aquest avís.

Andorra Turisme es reserva el dret de modificar, sense previ avís i en qualsevol moment, i amb efectes immediats, les condicions d’ús del lloc Web i efectuar quantes actualitzacions entengui oportunes, sense perjudici de les condicions particulars que es puguin aplicar a determinats serveis concrets del Web. Es recomana que l'usuari llegeixi aquest avís legal cada vegada que accedeixi al Web.

III.- RESPONSABILITATS DE L’USUARI:

L'usuari s’obliga a fer un ús diligent del lloc Web, de conformitat amb la legislació vigent, la bona fe i els bons costums, sense contravenir a la moral i l’ordre públic.

L'ús d'aquest Web i la informació que s'hi facilita són responsabilitat de l'usuari.

L’usuari és responsable del compliment de les regles aplicables a l'ús que es realitzi dels productes i de les aplicacions i respondrà per la responsabilitat civil i penal que correspongui.

Es prohibeix, de manera enunciativa i no exhaustiva, el que segueix:

La utilització contrària a la normativa andorrana o que infringeixi els drets de tercers;

La publicació o transmissió de qualsevol contingut que resulti violent, obscè, abusiu, il·legal, racial, xenòfob o difamatori; alterar o intervenir per mitjans fraudulents pàgines web personals, correus electrònics o sistemes d'altres usuaris o tercers sense la seva autorització;

Els cracks, números de sèrie de programes o qualsevol altre contingut que vulneri els drets de la propietat intel·lectual de tercers;

La recollida o la utilització de dades personals d'altres usuaris sense el seu consentiment exprés o que contravingui les disposicions de la legislació en matèria  de protecció de dades personals;

La utilització del servidor de correu, el domini i les adreces electròniques amb finalitats de correu no desitjat, bombardeig de correu, suplantació d'identitat, frau sota custòdia de tercers, Scam 419, pharming, difusió de virus (troians, etc.) o qualsevol altre tipus d'activitat realitzada amb ànim fraudulent o delictiu.

Fer servir, per utilitzar el servei, programaris robot o qualsevol altre procés o eina automatitzada equivalent.

Accedir, modificar, visualitzar la configuració, l'estructura i els fitxers dels servidors del Web.Desviar o intentar desviar alguna funcionalitat del servei del seu ús normal, com es defineix en els termes i les condicions.

Establir una relació de framing entre el Web i altres pàgines web.

Difondre qualsevol dada, informació o contingut que tingui per efecte disminuir, interrompre o impedir l’ús normal del servei, o interrompre o disminuir el flux normal de comunicacions, produint un ús abusiu que retardi els servidors i perjudiqui la prestació dels productes o drets d'altres usuaris.

RESPONSABILITATS D'ANDORRA TURISME:

Andorra Turisme no es responsabilitza dels danys i perjudicis produïts o que es puguin produir, de cap naturalesa, que es derivin de l'ús de la informació, del contingut del Web i dels programes que incorpora, i que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu i no limitatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del Web o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.

La informació continguda en el Web és la vigent en la data de l'última actualització, i Andorra Turisme no garanteix l'absència d'errors en l'accés al Web ni en el contingut, però adoptarà les mesures pertinents per evitar-los, corregir-los o actualitzar-los tan aviat com es detectin.

Andorra Turisme es reserva el dret de modificar i actualitzar la informació del Web, la seva presentació i configuració i les condicions d'accés sense necessitat de previ avís i en qualsevol moment.

Andorra Turisme es reserva el dret de modificar o ometre totalment o parcial els continguts del Web i restringir-ne l'accés.

En cas que s’hagin de realitzar operacions de manteniment, reparació, actualització o millora dels serveis, Andorra Turisme es reserva el dret de suspendre temporalment, i sense necessitat de previ avís, l'accés al Web, així com el dret de prestació o cancel·lació dels serveis, sense perjudici de procurar posar-ho en coneixement dels usuaris, sempre que les circumstàncies ho permetin.

Sempre que no contradigui allò que estableix la legislació aplicable, en cas que, eventualment, Andorra Turisme pogués ser considerada responsable de danys i perjudicis no establerts en aquest avís legal, la seva responsabilitat es limitaria en qualsevol cas, als danys i perjudicis certs, reals i acreditats.

IV.- ENLLAÇOS

Andorra Turisme prohibeix la creació d’enllaços a aquest lloc web des d’altres llocs web amb continguts que siguin contraris a la llei, la bona fe, els bons costums, la moral o l’ordre públic.

Les mencions i/o enllaços que en el Web es poden realitzar a altres llocs web de tercers tindran mer caràcter informatiu. Andorra Turisme no desenvolupa ni administra dites pàgines web ni és titular de les adreces d’internet citades, llevat que no es mencioni de manera expressa. Per tant, Andorra Turisme no es responsabilitza ni te cap control respecte el contingut de tercers al qual es pugui accedir mitjançant els enllaços continguts al Web ni pot ser tinguda per responsable pels danys i perjudicis i/o altres conseqüències que es puguin derivar de l’incompliment dels termes i condicions i/o de qualsevol altre, per part dels usuaris i/o del Web de tercers.

V.- DRET D’EXCLUSIÓ

Andorra Turisme es reserva la facultat de denegar o suspendre, sense previ avís i de manera discrecional, en qualsevol moment i amb caràcter definitiu o temporal, l’accés al Web als usuaris que incompleixin els termes i les condicions.

Aquesta facultat d’Andorra Turisme és sense perjudici de les accions legals eventuals que pugui iniciar contra els usuaris.

VI.- PROPIETAT INTEL·LECTUAL SOBRE ELS CONTINGUTS

Tots els elements que apareixen al Web, sense limitació i a títol enunciatiu i no limitatiu, les fotografies, música, sons, animacions, programari, textos, nom del domini, marques, informació i contingut recopilats de tot el Web, així com l'estructura, el disseny gràfic i el codi font, són propietat d’Andorra Turisme o de tercers que li han cedit els corresponents drets d’ús, atorgant llicències o autoritzacions pertinents, i que l’usuari d’aquest lloc Web ha de respectar, i que per tant estan protegits per la normativa de propietat intel·lectual.

No es podran realitzar actes totals o parcials de reproducció, publicació, tractament informàtic, distribució, difusió, transformació, compilació, modificació, distribució o comunicació públiques del Web sense el consentiment previ i per escrit d’Andorra Turisme.

L'accés per part de l'usuari als continguts i als serveis del Web no implica cap dret pel que fa a la seva transmissió, cessió, utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació públiques, objecte de propietat intel·lectual, sense la prèvia autorització expressa atorgada específicament a aquest efecte per part d’Andorra Turisme o del tercer titular dels drets, si escau.

Els usuaris del Web només podran realitzar un ús privat i personal dels seus continguts, és a dir, només tindran dret a visualitzar i realitzar còpies dels continguts per al seu ús personal i exclusiu i hauran d’aplicar aquests drets sobre la base dels principis de bona fe i la normativa vigent. Es prohibeix absolutament usar el Web o qualsevol dels seus elements amb finalitats comercials o il·lícites.

La utilització no autoritzada de la informació continguda en aquest Web, així com els perjudicis ocasionats en els drets de propietat intel·lectual, poden donar lloc a l'exercici de les accions legals pertinents i, si escau, a les responsabilitats derivades d’aquest exercici.

Si l'usuari considera que algun dels continguts del Web vulnera els seus drets de propietat intel·lectual o de tercers, ho ha de notificar a Andorra Turisme, al l’adreça de correu electrònic abans mencionada, als efectes que Andorra Turisme pugui valorar-ho i prendre’n les disposicions oportunes, si s’escauen.

VII.- COMPROMISOS

Andorra Turisme es compromet a no realitzar publicitat enganyosa. En aquest sentit, no es consideraran publicitat enganyosa els errors formals o numèrics que es puguin trobar al contingut de les diferents seccions del Web a causa del manteniment o de l'actualització incompleta o defectuosa de la informació continguda en aquestes seccions del Web. Com a conseqüència del que s’esmenta en aquest apartat, Andorra Turisme es compromet a corregir aquesta situació tan aviat com tingui constància dels errors indicats.

VIII.- LEGISLACIÓ I JURISDICCIÓ VIGENTS

Els Termes i Condicions queden subjectes a la legislació andorrana.

Els usuaris del lloc Web se sotmeten a la competència dels tribunals andorrans amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que, d’acord amb el dret, els pugui correspondre; sense perjudici que, per raó de la condició de consumidor d’un usuari, per imperatiu legal pugui ser aplicable una altra legislació o jurisdicció.

Darrera actualització: 15 de març 2023.